دسته‌بندی نشده

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان/فوتی‌های تهران زیاد شدند

تصویر بنر


همچنین 12 استان شامل، استان‌های یزد، بوشهر، همدان، مرکزی، لرستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل در هفته اخیر، افزایش بارز بیماران بستری ناشی از کرونا را گزارش کردند.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۱۲ اپیدمی کرونا

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۹۴۱ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۲ نفر و تعداد موارد فوت جدید ۷۱ نفر بوده است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

همچنین در هفته اخیر در استان تهران، موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان تهران نیز افزایش یافته است. بروز موارد بستری به حد متوسط کشور صعود کرده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.  

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

بوشهر

موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بالاتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز وارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.  

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.  

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

لرستان

موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

 خراسان رضوی

روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

سمنان

روند بستری افزایش بارز داشته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.  

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

قم

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان روندی نزولی داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

فارس

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

اصفهان

در  هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

گلستان

موارد بستری و فوت استان ایستا بوده میزان بروز بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

زنجان

در هفته اخیر روند بستری ایستا بوده و فوت افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

البرز

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

قزوین

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر رفته است.  

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

به گزارش خبرگزاری همسونیوز، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر در ۲۵ استان افزایش یا ایستایی بیماران بستری گزارش شده است. همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۴ استان نیز در هفته اخیر گزارش شده است.

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

 

منبع: دانشجو

تصویر بنر تصویر بنر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر بنر تصویر بنر
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا